บริการด้านกฎหมาย

ทนายความ

  • รับปรึกษากฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจักร/คดีทั่วไป/คดีอาญา/คดีแพ่ง
  • รับปรึกษาอรรถคดี ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศ หรือประสานงานเพื่อดำเนินคดีในต่างประเทศ
  • ตรวจร่างและทำนิติกรรม สัญญาต่างๆ
  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานธุรกิจต่างๆ
  • รับจดทะเบียนธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน
  • รับจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า

_dsc0280_resize

นายบรรยง เต็มสิริภักดี

 

_dsc0962_resize

นายรังสรรค์ ภู่พลพิศาล

 

_dsc0029_resize

นายบุญโรจน์ โตกทองคำ

 

_dsc0842_resize

นายพิทักษ์ชัย นิทัศน์กุศล

 

_dsc0910_resize

นายนิยม สุขล้น

 

_dsc1235_resize

นางสาววิไลลา มะหะหมัด

 

_dsc0390_resize

นายณัฐวุฒิ หล่อวิทยา

 

_dsc0825_resize

นายฆนากร สุวัตถิกุล

 

_dsc1249_resize

นางสาวปารียา สุจริตกุล

 

_dsc0360_resize

นายกิตติภูมิ แจ่มศรี

 

_dsc0247_resize

นายแสงทอง แสงสุนทร

 

_dsc0121_resize

นายธรรมนูญ ตีระพัฒนเกียรติ