บริการด้านการจดทะเบียน

  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
  • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
  • จดทะเบียนพาณิชย์/พาณิชย์อิเล็คทรอนิค ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  • เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเลขผู้เสียภาษีอากร
  • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น,กรรมการเข้าใหม่-ลาออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
  • จดทะเบียนเลิกบริษัท / หจก. และชำระบัญชีพร้อมปิดงบเลิกและตรวจสอบบัญชี
  • จดทะเบียนคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  • ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (WORK PERMIT)