การฝึกงานคดี (เปิดรับสมัคร)

11

ริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับฝึกงานคดีให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่อยู่ในระหว่างการศึกษากฎหมายที่สนใจจะมีประสบการณ์และมีความเข้าใจในงานด้านกฎหมายและคดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ประสงค์จะสอบใบอนุญาตว่าความ โดยในระหว่างฝึกงานจะได้รับค่าพาหนะรายเดือนและค่าพาหนะในคดีที่ต้องเดินทางไปฝึกงานที่ต่างจังหวัด ติดต่องานกับหน่วยงานราชการ อาทิเช่น ศาลยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานเขต สำนักงานที่ดิน ฯลฯ

 

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต หรือผู้ที่สอบผ่านวิชาดังต่อไปนี้
  • 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  • 2. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  • 3. ประมวลกฎหมายอาญา
  • 4. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความอดทน สู้งาน ทำงานภายใต้ความกดดันได้ สุขภาพแข็งแรง
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 • บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • ผู้สมัครต้องนำต้นฉบับเอกสารดังกล่าวพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด มาแสดงในวันสมัคร

 

สนใจติดต่อ 02-617-2944-50 ต่อ 119

Posted in รับสมัครงาน.